นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ของคู่ค้า ของพนักงาน และหรือของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างสูงและเพื่อให้การเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้
1) บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
2) บริษัทฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริหารงาน หรือ ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
3) บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก หากเจ้าของข้อมูลไม่แจ้งข้อขัดข้องใด ๆ ให้บริษัทฯ ทราบ ถือว่าเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลนั้นตาวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แล้ว
4) บริษัทฯ จัดให้มีระบบการคุ้มครองข้อมูล มีผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้เป็นความลับ ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือ ตามกฎหมายกำหนด
5) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หากจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย บริษัท ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดระวัง เป็นความลับ
6) การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือ ต่างประเทศ บริษัทฯ จัดให้มีข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกหรือประเทศปลายทางให้ทำการคุ้มครองที่มั่นคง ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
7) เจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการตรวจสอบ ขอรับสำเนา คัดค้าน ลบ ทำลาย โอน หรือ ขอถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ หรือ ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด เจ้าของข้อมูลขอใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ที่ติดต่องานด้วยเพื่อดำเนินการให้
8) บริษัทฯ จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เองตลอดเวลาที่มีการใช้งาน

**ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565**

สำนักงานใหญ่ :

02-182-9999

ฝ่ายขาย

สาขาบางนา กม.14

:

สาขาวิภาวดี

:

สาขาบางบัวทอง

:

สาขาพระราม 2

:

สาขาราชบุรี

:

สาขาเชียงใหม่

:

สาขาชลบุรี

:

ศูนย์บริการ

สาขาบางนา กม.14

:

สาขาวิภาวดี

:

สาขาบางบัวทอง

:

สาขาพระราม 2

:

สาขาราชบุรี

:

สาขาเชียงใหม่

:

สาขาชลบุรี

: